walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รบเกยรตบตรยอ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมวยร.ร.บานแพนยอ

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอเสนาและโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยและจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2557 ของโรงเรียนในอำเภอเสนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมวดผลยอ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประเมนยอ

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินยั่งยืนโรงเรียนในฝัน กิจกรรมคุณธรรมนำวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แทบเลตยอ

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา