p

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2555 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

โดยนายปรีชา กิจวาส ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ได้มาบรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 57 คน เป็นข้าราชการประจำ จำนวน 52 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน กิจกรรมนี้ เข้ากับความมุ่งมั่นของ ผอ.สพป.อย.2 ข้อ 9 สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรให้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน

                                            วลี ชุมพร    ภาพ / ข่าว

p1

 

บทความที่ผ่านมา