อาหารกลางวน

          นายทรงชัย ลิมปพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อำเภอเสนา โดยนางยุวดี อิ่มใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันได้เหมาะสมตามวัยในช่วงชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม ซึ่งแต่ละช่วงอายุมีข้อกำหนดตามความต้องการปริมาณสารอาหารแตกต่างกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโปรแกรมระบบ Thai School Lunch เพื่อเป็นแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนขึ้น และให้สพป.อย.2 ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด 166 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2556 รวม 4 วัน

                                    วลี ชุมพร   ข่าว/วรนุช โลมาแจ่ม   ภาพ

อาหารกลางวน1

 

บทความที่ผ่านมา