peer ยอ

           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อ.เสนา(Peer Center) จัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1 – 6 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ Peer Center อ.เสนา โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้น การฟัง พูด และบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน มีวิทยากร 2 ท่าน คือ Miss Antonet จากประเทศฟิลิปปินส์ และ Mr. Nonmar จากประเทศเคนยา  โดยดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน และนายไพศาล ไหวฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเวียง ประธานศูนย์ Peer Center อ.เสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

                                                              วลี ชุมพร   ภาพ/ข่าว

peer1-2

 

บทความที่ผ่านมา