e office เขตยอ

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E – Office ประจำปี 2556 ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน

การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีได้ รองรับการระบบงานสำนักงานเล็คทรอนิกส์ E – Office ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และเป็นการประหยัดพลังงาน วัสดุ เวลาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสพป.อย.2 จำนวน 88 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดอำเภอเสนา บางปะอิน และบางไทร จำนวน 83 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัดอำเภอบางซ้าย ลาดบัวหลวง บางบาล และผักไห่ จำนวน 83 คน สำหรับวิธีการอบรมใช้วิธีการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตามที่ สพฐ.กำหนด โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นายณฐกร ท่อแก้ว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 นายณวัฒน์ จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายวงศกร ลีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ใน สพป.อย.2 ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว จำนวน 7 คน

                                                                        วลี ชุมพร   ภาพ/ข่าว

อบรมe office เขต1

 

บทความที่ผ่านมา